Najam nekretnine

Iznajmljujete li ili unajmljujete nekretninu, sklopite ugovor o najmu u pisanom obliku

Nepremičnine Si21

Vijesti 3 min. čitanja

Najam nekretnine

Ugovorom o najmu u pisanom obliku određuju se iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok

Iznajmljujete li ili unajmljujete nekretninu, sklopite ugovor o najmu u pisanom obliku. Tim se ugovorom najmodavac obvezuje predati nekretninu najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati najamninu. Ugovorom se određuju i iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok.

Vlasnik nekretnine je dužan energetski certifikat predočiti mogućem najmoprimcu, zakupcu ili primatelju leasinga zgrade.

Za stambene zgrade sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) u pravilu se izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

Prava i obveze najmodavca

Najmodavac je dužan održavati stan koji daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje, u skladu s ugovorom o najmu, te je dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke.

Također, dužan je naknaditi najmoprimcu troškove popravaka koje je ovaj izvršio, bilo stoga što nisu trpjeli odgađanje ili ih najmodavac, obaviješten o njima, nije izvršio u primjerenom roku.

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu bez pridržavanja otkaznog roka ako je najmoprimac dva uzastopna roka zakasnio s plaćanjem najamnine, ali ugovor ostaje na snazi ako najmoprimac plati iznos koji je dužan prije nego što mu je otkaz priopćen.

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu bez pisane opomene ako je najmoprimac više od dva puta postupio suprotno ugovoru, odnosno Zakonu o najmu stanova.
 

Vlasnik nekretnine dužan je energetski certifikat ili njegovu kopiju predati najmoprimcu, zakupcu ili primatelju leasinga zgrade.

Prava i obveze najmoprimca

Najmoprimac ima pravo uporabe zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja zgrade nužnih za korištenje stanom te pravo korištenja zemljišta koje služi zgradi. Dužan je koristiti se stanom tako da ga čuva od oštećenja, te ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca.

Najmoprimac je dužan obavijestiti najmodavca o nužnim popravcima u stanu i na zajedničkim dijelovima zgrade (troškove snosi najmodavac), a za štetu koju prouzroči najmoprimac odgovara po općim propisima. Najamninu je dužan plaćati u rokovima određenim ugovorom.

Prestanak ugovora o najmu i otkazni rok

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana (uz prethodnu pisanu opomenu da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz) ako:

 • najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem
 • najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam, bez dopuštenja najmodavca
 • najmoprimac ili drugi korisnici stana ometaju druge najmoprimce ili korisnike zgrade u mirnom korištenju stanom ili poslovnim prostorom
 • se stanom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru o najmu to za vrijeme dulje od 30 dana bez dopuštenja najmodavca, osim u slučaju kad je riječ o bračnom drugu, potomku ili roditelju
 • se najmoprimac ili drugi korisnici stana ne koriste stanom za stanovanje, već se njime koriste u cijelosti ili djelomično za druge namjene.


Ugovor se otkazuje u pisanom obliku, a otkazni rok za iseljenje najmoprimca je tri mjeseca i počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen. Najmodavac može raskinuti ugovor o najmu stana ako:

 • najmoprimac ili drugi korisnici zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom nanose štetu koju u roku od 30 dana nisu otklonili
 • najmoprimac preinačuje stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pismene suglasnosti najmodavca.


Ugovor se raskida u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana koji ne može biti kraći od 15 dana. Najmoprimac može otkazati ugovor o najmu stana sklopljen na neodređeno vrijeme, ali je o tome dužan izvijestiti najmodavca najmanje 3 mjeseca prije dana kada namjerava iseliti iz stana.

Porezne obveze

Ako dajete u najam stambeni prostor možete biti obveznik:

 • poreza na dohodak od imovine
 • poreza na dohodak od imovine kao porez na dohodak od samostalne djelatnosti
 • prireza porezu na dohodak
 • poreza na dobit.


Kako se oporezuje najam i koja porezna stopa se primjenjuje provjerite na stranicama Porezne uprave

Ukoliko prodajete, iznajmljujete ili unajmljujete nekretninu, savjetujemo Vam da se obratite za pomoč agenciji za nekretnine.

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite li da dobijte novosti? Prijavite se na naš newsletter: